นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ( “ นโยบาย ” ) อธิบายถึงวิธีการที่ TranslationFind.com หรือ ( “ หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป (Ideal Partner Group Ltd., Part. ) เก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ( “ ข้อมูลส่วนบุคคล ” ) ของ ( “ ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสาร ” และ “ ตรวจภาษา ” ) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) ประเทศไทย

ซึ่งจะรวมถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของลูกค้าและวิธีการให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลหรือการอัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการให้บริการหรือการจ้างงาน

 

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ TranslationFind.com เซิร์ฟเวอร์ของศูนย์แปลของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ Browser ของทางลูกค้าส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ลูกค้า / ชนิด และ Version ของเบราว์เซอร์ และ Operating system ภาษาที่ลูกค้าเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ TranslationFind หน้าเว็บไซต์ TranslationFind.com ของเราที่ลูกค้าได้เยี่ยมชม รวมถึงระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เนี้ ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาในเว็บไซต์ วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติ ฯลฯ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวม Automatic จะใช้เพื่อระบุการเข้าถึงที่เกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ TranslationFind.com โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งของระบบได้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ TranslationFind.com โดยไม่ต้องบอกเราว่าลูกค้าคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ – อีเมล ของลูกค้า หากลูกค้าต้องการที่จะใช้แค่ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ TranslationFind.com เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้เราไว้โดยรับรู้เมื่อทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ ประกาศเนื้อหา ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ TranslationFind.com เมื่อมีความจำเป็นข้อมูลเหล่านั้นอาจมีดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ รหัสผ่าน
 • หลักฐานการแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้ายินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่เราได้ แต่ลูกค้าจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ TranslationFind.com และบริการ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเราได้

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมกับตัวลูกค้าได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าสามารถทำการลบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ TranslationFind.com หรือการบริการของเรา เมื่อลูกค้าได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของทางเราและใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือลบบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์ TranslationFind.com ของลูกค้าเป็นการถาวร ลูกค้าสามารถทำได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ของเรา

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ตามระยะเวลาพอสมควรสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับงานแปลและตรวจเอกสารต่างๆ ตามหน้าที่และกฎหมาย ยุติข้อพิพาท และเพื่อการบังคับใช้สัญญาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เว้นแต่ความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของคุณต่อไปหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมที่ได้มาจากลูกค้าในปัจจุบันหรือลบแล้ว แต่เราจะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้โดยเด็ดขาด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการต่างๆ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

 

การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เพื่อทำให้เว็บไซต์ TranslationFind.com สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหน้าที่โดยกฎหมาย ทางเราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้บางส่วน ถ้าหากลูกค้าไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลตามร้องขอ เราอาจจะให้บริการต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอได้ ข้อมูลบางส่วนที่ได้เก็บไว้นั้นได้มาจากลูกค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์ TranslationFind.com หรือ สื่อที่เกี่ยวข้องกับทาง(“หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป (Ideal Partner Group Ltd., Part.) อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆมีอยู่ ด้วย เช่น สื่อสังคม Online Email ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวมจาก

ลูกค้าอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่องานที่เกี่ยวข้องกับแปลเอกสาร และ ตรวจภาษา
 • เพื่อการจัดส่งเอกสาร หรือ งานที่ให้บริการลูกค้า
 • เพื่อปรับปรุงบริการด้านงาน แปลภาษา และ ตรวจไวยากรณ์ ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อส่งข้อมูลใหม่ๆ ของการให้บริการ
 • เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่นใหม่ๆของงานแปล และตรวจเอกสาร
 • เพื่อตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยในการให้บริการกับลูกค้า
 • เพื่อร้องขอข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
 • เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลง หรือ เงื่อนไข และ นโยบายต่าง ๆ
 • เพื่อปกป้องจากผู้ใช้ที่ไม่ชอบและอันตราย ไม่พึงประสงค์
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายและหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆ
 • เพื่อดำเนินการและจัดการเว็บไซต์ TranslationFind.com และ การบริการต่างๆ
 • เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บและบริการของทางเรา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลูกค้าใช้งาน เช่น สถานที่ และ จุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. (1) ลูกค้าได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่เจาะจง อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้จะไม่บังคับใช้หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตกอยู่ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (PDPA)
 2. (2) ข้อมูลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างลูกค้า และ / หรือ การปฏิบัติก่อนการเข้าทำสัญญาจ้าง
 3. (3) การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ลูกค้าอยู่ภายใต้
 4. (4) การประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
 5. (5) การประมวลผลข้อมูลนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือของบุคคล/นิติบุคคลอื่นๆ

ในบางสถานการณ์อาจจะได้รับอนุญาตให้แสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อไปจนกว่าลูกค้าจะทำการลบหรือแจ้งให้ยกเลิกเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ต้องอ้างอิงความยินยอมหรือฐานกฎหมายใดๆ ที่ระบุไว้ ทุกกรณี อย่างไรก็ตาม เรายินดีที่จะชี้แจงฐานกฎหมายที่เราแสดงข้อมูลอย่างเจาะจงนั้นเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายและตามหน้าที่ของสัญญาจ้าง เราไม่เคยทำการขายข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นๆ

สิทธิของผู้ใช้

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าที่ได้มีแสดงบันทึกโดยเรา สิทธิ์ของลูกค้ามีดังนี้

 1. (1) ลูกค้ามีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ลูกค้าให้ไว้ก่อนหน้าในการแสดงข้อมูล การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. (2) ลูกค้ามีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้นถูกทำขึ้นเพื่อดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือนิติบุคคลอื่นๆ และเพื่อการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ลูกค้าสามารถรับได้อย่างมีเหตุมีผล
 3. (3) ลูกค้ามีสิทธิในการรับทราบข้อมูลที่เราจัดเก็บ ที่ให้สำเนากับเราไว้
 4. (4) ลูกค้ามีสิทธิยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของตนเองและร้องขอให้เราแก้ไขเพื่อให้ถูกต้อง
 5. (5) ลูกค้ามีสิทธิในการระงับการแสดงข้อมูล ถ้าหากทางเกินขอบเขตเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น
 6. (6) ลูกค้ามีสิทธิในบางกรณีในการแจ้งลบข้อมูลส่วนตัวออกจากการบันทึกของเรา
 7. (7) ลูกค้ามีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในรูปแบบที่สามารถ อ่าน หรือ ใช้งานได้ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (หากสามารถใช้งานได้) ให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังกล่าว สิทธิในข้อนี้จะสามารถทำได้หากข้อมูลของลูกค้าได้แสดงรูปแบบอัติโนมัติและได้แสดงตามฐานความสมัครใจรวมถึงฐานสัญญาที่เป็นคู่สัญญาหรือก่อนการเข้าทำสัญญา
 8. (8) ลูกค้ามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้ามั่นใจในการรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือ เปิดเผย ซึ่งเป็นละเมิดสิทธิ์ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการใช้สิทธิ

การร้องขอใช้สิทธิใดๆ ก็ตามของผู้ใช้สามารถทำได้โดยร้องขอไปยังเราผ่านช่องทางการติดต่อที่เราจัดเตรียมไว้ให้ภายใต้เอกสารฉบับนี้ การร้องขอใช้สิทธินี้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดโดยเรา

การเรียกชำระเงินและการชำระเงิน

เราใช้บัญชีที่เป็นทางการของ (“หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป (Ideal Partner Group Ltd., Part.) ในการชำระเงินเพื่อช่วยในการรักษาข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าให้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มีการป้องกันตามนโยบายนี้ เราจึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อน

 

ผู้ให้บริการในการแปลเอกสาร และ ตรวจไวยากรณ์

ทางศูนย์รับแปลเอกสารของเราไม่มีบริษัทอื่นใดที่เป็นพาร์ทเนอร์ (“หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป (Ideal Partner Group Ltd., Part.) มีเพียงแห่งเดียว ซึ่งการดูแลข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้บริษัทนี้เท่านั้นจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านอกเหนือจากความจำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนด และเราจะไม่อนุญาตให้บุคลากรภายใต้องค์กรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแต่อย่างใด

 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากลูกค้ามีอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ TranslationFind.com หรือบริการ แนะนำให้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายทำการสังเกตการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์และช่วยเหลือในการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้โดยการชี้นำให้ผู้เยาว์นั้นไม่ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาโดยไม่ได้รับรับอนุญาต

 

หากลูกค้ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าได้มีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ รบกวนลูกค้าติดต่อเราก่อนเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจน

 

จดหมายข่าวสาร

เราจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานแปลและตรวจภาษา และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าสามารถยินยอมเพื่อรับข่าวสารต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมง เราสัญญาว่าจะรักษาที่อยู่และข้อมูลต่างๆไว้เป็นความลับ จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยอยู่ภายใต้กฏหมายและขอบเขตที่กำหนด อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากเราจะระบุอย่างชัดเจนว่าอีเมลนั้นมาจากไหนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อ ลูกค้าสามารถเลิกติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์แปลได้โดยคำแนะนำในเว็บไซต์ของเรา

 

คุกกี้ ( Cookie Popup )

เว็บไซต์ TranslationFind.com ใช้ “ คุกกี้ ” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เราจัดเก็บไว้ใน Hard Drive ของลูกค้าโดยเว็บเพจ Server คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของลูกค้า คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ลูกค้าและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับลูกค้า

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ TranslationFind.com และบริการ ลูกค้าความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติลูกค้าสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้าเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากลูกค้าต้องการ หากลูกค้าเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ลูกค้าจะไม่สามารถใช้และพบกับลูกค้าสมบัติของเว็บไซต์ TranslationFind.com และบริการได้

 

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำลูกค้าและความชอบของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “คุกกี้เซสชัน“) หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้ถาวร“)

คุกกี้เซสชัน เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าและคุกกี้จะหมดอายุเมื่อลูกค้าปิดเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร ใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของลูกค้าภายในเว็บไซต์ของเราและยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้าแม้ว่าลูกค้าจะปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของลูกค้าก็ตาม คุกกี้เหล่านี้ให้ประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา

คุกกี้อาจมีการตั้งค่าโดยเว็บไซต์ (“คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง“) หรือโดยบุคคลที่สามเช่นผู้ที่ให้บริการเนื้อหาหรือให้บริการโฆษณาหรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ (“คุกกี้ของบุคคลที่สาม“) บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถจดจำลูกค้าได้เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ

 

คุกกี้ที่เราใช้งาน

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อลูกค้าเข้าถึงและสำรวจเว็บไซต์ของเราและใช้งานลูกค้าสมบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบว่าลูกค้าได้ทำการสร้างบัญชีและได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหา
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อลูกค้าเข้าถึงและสำรวจเว็บไซต์ของเราและใช้งานลูกค้าสมบัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบว่าลูกค้าได้ทำการสร้างบัญชีและได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหา
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราและการบริการของบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมล และจะใช้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies) คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น

คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

Google Analytics – การสร้างสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์โดยที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงในแง่ของประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและเพื่อทราบว่าเนื้อหาใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความสนใจ มีการเข้าชมหรือคลิกบ่อยที่สุด (ชื่อ: _gid (หมดอายุใน 24 ชั่วโมง) ชื่อ:_ga (หมดอายุใน 2 ปี))
Hotjar – คุกกี้ที่เก็บ ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยจะปรากฏออกมาในรูปแบบเฉดสี (Heatmap) (ชื่อ: hjIncludedInSample (หมดอายุใน 1 ปี)
เรามีการใช้เว็บบีคอน ( web beacon ) หรือพิกเซลการติดตาม ( tracking pixel ) หรือไม่
อีเมลของเราอาจมี “เว็บบีคอน” (หรือ “พิกเซลการติดตาม “) เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าอีเมลของเรามีการเปิดและตรวจสอบการคลิกผ่านลิงก์หรือโฆษณาภายในอีเมลหรือไม่

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์รวมถึงการพิจารณาว่าอีเมลใดที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้มากกว่าและเพื่อสอบถามว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดอีเมลของเรามีความประสงค์ที่จะรับอีเมลต่อไปหรือไม่

พิกเซลจะถูกลบเมื่อลูกค้าลบอีเมล หากลูกค้าไม่ต้องการดาวน์โหลดพิกเซลลงในอุปกรณ์ของลูกค้า ลูกค้าควรอ่านอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดาหรือปิดการแสดงรูปภาพ

ตัวเลือกคุกกี้ของลูกค้ามีอะไรบ้าง

ถ้าลูกค้าไม่ชอบแนวคิดเกี่ยวกับคุกกี้นี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเบราว์เซอร์เพื่อลบได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ TranslationFind.com มีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทและไม่ได้เป็นเจ้าของ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น ขอแนะนำให้ลูกค้าให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เพื่อความมั่นใจในการใช้งานที่ถูกต้อง

 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้าใน Server Computer ที่ปลอดภัยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลแบบมาตรฐาน

 

การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

ทางเราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายเมื่อได้รับอนุญาติจากลูกค้า เช่น เพื่อปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายกัน และเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา เราจะตรวจสอบและใตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินการ

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เพื่อเป็นปัจจุบันและจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบตลอดทุกการอัพเดทใหม่อยู่เสมอ พร้อมแจ้งการปรับเปลี่ยน วัน เดือน ปี ไว้ที่ด้านล่างเพื่อแจ้งลูกค้าทราบการปรับเปลี่ยนปัจจุบัน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว TranslationFind.com ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

Scroll to Top