รับแปลเอกสารราชการ งานกฎหมายและสัญญา เอกสารธุรกิจ

เรามีนักแปลมืออาชีพสำหรับงานแปลเอกสารทางราชการ กฎหมาย สัญญา และ เอกสารธุรกิจ ไปได้ทั้ง ภาษาไทย และ อังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ กฎหมาย เอกสารธุรกิจ สัญญา มืออาชีพของเรา
รับแปลเอกสารราชการ กฎหมาย เอกสารธุรกิจ สัญญา มืออาชีพของเรา

เอกสารราชการที่เราให้บริการ มีอะไรบ้าง ?

เอกสารราชการ คือ เอกสารทางการที่ใช้ในการประสานงานต่างๆภายในหน่วยงานและนอกองค์กร ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. เอกสารภายนอก คือ เอกสารราชการที่ใช้เพื่อส่งหรือเผยแพร่ไปยังองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น จดหมาย เอกสารธุรกิจ รายงาน สื่อสิ่งพิมพ์ และ เอกสารทางกฎหมาย อื่นๆ เป็นต้น
  2. เอกสารภายใน คือ เอกสารที่ใช้ภายในหน่วยงานราชการโดยตรงที่จะไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่สู่ภายนอกองค์กร ยกตัวอย่างเช่น นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับภายในหน่วยงานราชการ แผนการดำเนินงานภายในองค์กร รายงานการประชุมในวาระต่างๆและแบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์กรต่างๆ
  3. เอกสารประทับตรา คือ เอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ของทางราชการหรือองค์กรบริษัท เช่น จดหมาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ฯลฯ
  4. เอกสารเกี่ยวกับคำสั่งการ หรือ ข้อกำหนดในการปฏิบัติ เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆภายในองค์กร
  5. เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ การเผยแพร่ทางออนไลน์ อื่นๆ เป็นต้น
  6. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในราชการ เช่นหนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก หนังสืออื่นๆ ฯลฯ

ทำไมต้องแปล จดหมาย, เอกสารธุรกิจ, รายงาน, สื่อสิ่งพิมพ์, เอกสารทางกฎหมาย

เราให้บริการรับแปลเอกสารราชการประเภทใดบ้าง ?

รับแปลเอกสารคำสั่ง / ระเบียบ / ข้อบังคับต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สำนักงานของเรามีนักแปลมืออาชีพด้านกฎหมายและเอกสารที่ใช้ในทางธุรกิจโดยตรงเชี่ยวชาญทั้งภาษา Thai & English

เพราะฉะนั้น มั่นใจได้เลยครับ ถ้าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารราชการ กฎหมาย หรือ องค์กร – บริษัท เช่น ( กฎระเบียบ คำสั่ง ข้องบังคับ ) ทีมนักแปล TranslationFind.com ของเราสามารถแปลได้อย่างชำนาญถูกต้องตรงต้นฉบับอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ศูนย์แปล IDEAL PARTNER GROUP. สามารถรับรองมาตรฐานให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้ได้เลยทันที

ยิ่งไปนั้น หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป “ รับประกันความพึงพอใจ ” ให้กับลูกค้าทุกท่านที่เราใช้บริการ “ รับแปลเอกสาร ” กับทางเราทุกฉบับ สามารถแก้ไขได้จนกว่าลูกค้าพึงพอใจ

เอกสาร คำสั่ง / กฎระเบียบ / ข้อบังคับ คือ เอกสารเพื่อในการความคุมบุคลากรให้อยู่ภายใต้ขอบเขตขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีบุคลากรหลากหลายสัญชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งกฎระเบียบ คำสั่ง และข้องบังคับต่างๆให้กับบุคลากรให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงกัน

ด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “ แปลเอกสาร ” ให้เป็นภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ไทย จีน อังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน บริษัท หรือ องค์กร สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสรีภาพเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาองค์ได้อย่างยิ่งยืน

Scroll to Top