ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา
Mainmenu_img
study_bannerEssay_banner
paypal_title
จำนวนเงิน: บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนภาษาอังกฤษฟรี

Infinitives คืออะไร

Infinitive หมายถึง รูปของกริยาที่ยังไม่ได้ผัน มีอยู่ 2 ชนิด

1. Infinitive with to เช่น to cry, to leave, to lift, etc.

2. Infinitive without to เช่น cry, leave, lift, etc.

 

หลักการใช้ Infinitives

1. Helping verbs + to + V.1

ใช้ to + V1 หลังกิริยาช่วย ได้แก่ ought, have, used, be, need, dare

ตัวอย่าง

 • You ought to go there early.
 • They have to leave here at once. (have to =must)
 • I used to be a writer. (used to= เคย)
 • We are to leave the house on 30 June.
 • She won’t dare to go out at night.

 

2. Verbs + to + V1

คำกิริยาต่อไปนี้จะตามด้วย to + V1 ได้แก่

Afford หามาได้             agree เห็นด้วย              arrange เตรียมการ       Care สนใจ

Consent ยินยอมตาม   decide ตัดสินใจ            demand ต้องการ          deserve เหมาะสม

Expert คาดหวัง            promise สัญญา            begin เริ่มต้น                 fail พลาด

Forget ลืม                     hesitate ลังเลใจ           hope คาดหวัง               know how รู้วิธี

Learn เรียนรู้                 manage จัดการ            mean ตั้งใจ                   need ต้องการ

Offer เสนอ                    like ชอบ                        try พยายาม                     plan วางแผน

Pretend แสร้งทำ         refuse ปฏิเสธ                remember จำได้          say พูด

Threaten คุกคาม         volunteer อาสา             want ต้องการ                 wish ปรารถนา

Hate เกลียด                 attempt พยายาม           seem ดูเหมืน                 intend ตั้งใจ

ตัวอย่าง

 • The horse refused to jump the wall.
 • The research institute can’t afford, at this time, to hire additional staff members.
 • I promise to return your bicycle in good condition.
 • Susie has volunteered to supply the drinks for the picnic.
 • What do you intend to do about?

 

3. Verbs+ object + to + V1

คำกิริยาต่อไปนี้จะมีกรรมรองรับ แล้วจึงตามด้วย to + V1 ได้แก่

Advise แนะนำ

Allow อนุญาต

Cause เป็นสาเหตุ

Challenge ท้าทาย

Command สั่ง

Convince ทำให้แน่ใจ

Encourage กระตุ้น

Forbid ห้าม

Force บังคับ

Hire ว่าจ้าง

Instruct สั่งสอน

Invite เชื้อเชิญ

Order สั่ง

Permit อนุญาต

Persuade ชักชวน

Remind เตือน

Request ขอร้อง    

Expect คาดหวัง

Require ต้องการ

Teach สอน

Tell บอก

Urge กระตุ้น

Warn ตักเตือน

Want ต้องการ

Compel บังคับ

Tempt ล่อลวง

Get ให้ช่วยทำ

Ex.

 • The instructor reminded his students to bring their book reports.
 • She told them to listen carefully.
 • They allowed us to leave the country.
 • I persuaded him to do what I want.
 • The secretary requested me to call again.

 

4. WH words + to + V1

ใช้ to ตามด้วย V1 หลัง WH words ต่อไปนี้ ได้แก่ how, where, when, what, etc.

Ex.

 • Do you know how to solve this problem?
 • Please tell me where to buy the bus ticket.
 • I can’t decide what to do tonight.

 

5. too/enough + to + V1

Ex.

 • It is too hot to play football.
 • Mary is too young to marry.
 • John is strong enough to carry two suitcases.

 

6. Only + to + V1

ใช้ to + V.1 หลัง Only หมายถึง “เพียงเพื่อจะ”

Ex.

I walked to her house, only to find she was in or not.

The opened the safe, only to rob the money.

 

7. Be + adjective + to + V1

Ex.

 • I am sorry to tell you the truth.
 • The problem is very difficult to solve.

 

8. To + V1 ในฐานะเป็นประธาน (Subject) หรือกรรม (Object)

Ex.

 • To get eight hours sleep each night is not always possible.
 • John’s duty is to carry these boxes.

 

9. Verb + noun/pronoun + V1

กรณีนี้เป็นกรใช้ infinitive without to หลังคำกริยา make, let, have

Ex.

 • Please let me go.
 • She made him cry.
 • Please have your doctor examine your teeth.

 

10. Verbs + someone + V.1/ing

คำกริยาต่อไปนี้จะตามด้วย noun หรือ pronoun และกริยาช่องที่ 1 หรือกริยา ing

ได้แก่ see, notice, observe, hear, feel

Ex.

 • I heard someone knock at the door.
 • I felt something crawl under my feet.
 • I saw a man break into your house.

Note: แต่กริยาทั้ง 5 คำที่เอ่ยมาข้างบนนี้ อาจจะตามด้วย กริยาเติม ing ก็ได้ ถ้าหากมุ่งความสนใจไปที่ action หรือ movement ตัวอย่าง

 • I heard someone knocking at the door. (กำลังเคาะประตู)
 • I felt something crawling under my feet.
 • I saw a man breaking into your house.

 

11. ใช้ infinitive without to เมื่อวางกริยาแท้อยู่หลังกริยาช่วย 14 ตัวคือ

Do, Does, Did

Will, Would

Shall, Should

Can, Could

May, Might

Must

Need

Dare

Ex.

 • We shall study French next week.
 • They must go there at once.
 • He may do it any time if he wants to.
 • She dare stay here alone.

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ